II LO Sandomierz
Poniedziałek, 18.02.2019
Nawigacja
Szkoła dzisiaj
  Podręczniki do klas I-III
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Biblioteka

Informacje dla Rodziców

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
Rekrutacja 2018/2019
Podanie
Regulamin rekrutacji


Gimnazjalisto !!!

Jeżeli nie wiesz, jaką szkołę wybrać, a chcesz, żeby była ona przyjazna
i dająca gwarancję wysokiego poziomu nauczania, przyjdź do II LO !!!

Robimy to, co do nas należy – o tym świadczą dalsze losy naszych absolwentów,
kontynuujących naukę na renomowanych uczelniach.

Nasze atuty:

  • wysoki poziom nauczania
  • wykwalifikowana, kompetentna kadra
    (większość nauczycieli to absolwenci II LO)
  • zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
  • projekty, konkursy, wycieczki
  • przyjazna atmosfera
  • usytuowanie w centrum miasta i łatwy dojazd

Możesz wybrać jedną z pięciu klas:

I A matematyczno-fizyczna

rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, informatyki lub j. angielskiego
( kontynuacja nauki na kierunkach ścisłych)

I B biologiczno – chemiczna

rozszerzony program nauczania biologii, chemii, dodatkowo zajęcia z mikrobiologii lekarskiej, współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

(kontynuacja nauki na kierunkach medycznych, przyrodniczych)

I C humanistyczna

rozszerzony program nauczania j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

(kontynuacja nauki na kierunkach humanistycznych, artystycznych, prawnych, administracyjnych)

 

I D matematyczno-geograficzna

rozszerzony program nauczania matematyki, geografii, informatyki lub j. angielskiego
(kontynuacja nauki na kierunkach ścisłych, turystycznych, ekonomicznych)

Dodatkowa, piąta klasa będzie realizowała jedne z powyższych rozszerzeń, w zależności od zapotrzebowania kandydatów
do II LO.

II LO to jest to!


REGULAMIN REKRUTACJI  DLA KANDYDATÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SANDOMIERZU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

2. Zarządzenie nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

INFORMACJE WSTĘPNE

  • Jedna dodatkowa godzina w klasach pierwszych będzie przeznaczona na realizację rozszerzenia przedmiotu kierunkowego, a pozostałe przedmioty będą realizowane w zakresie podstawowym.
  • Proponowane rozszerzenia w drugim i trzecim roku nauczania w poszczególnych klasach:

A –matematyka, fizyka, informatyka lub j. angielski
B – biologia, chemia (możliwość realizacji zajęć z mikrobiologii lekarskiej), współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
C – j. polski, historia , wos
D – matematyka, geografia, informatyka lub j. angielski

I. Terminarz rekrutacji :

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do II LO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 14.05. 2018 r.
do 20.06. 2018 r.

2.

Doręczanie przez kandydatów do II LO świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od 22.06. 2018 r.
do 26.06. 2018 r.

3.

Postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej.

Do 09.07. 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 10.07. 2018 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej.

Do 13.07.2018 r.

6.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

18.07. 2018 r.

7.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, w sytuacji kiedy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Do 21.08. 2018 r.

II. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji:

Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z:

- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki X % razy 0,2
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- celujący – 18 pkt
- bardzo dobry – 17 pkt
- dobry – 14 pkt
- dostateczny – 8 pkt
- dopuszczający – 2 pkt

Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt

Wolontariat – 3 pkt

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
-
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 pkt

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplin. – 7 pkt
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplin. – 5 pkt
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 pkt
- krajowym – 3 pkt
- wojewódzkim – 2 pkt
- powiatowym –
1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

III. W postępowaniu rekrutacyjnym punktowane będą oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

§ dzieci osierocone, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
§ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
§ kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

Sandomierz, dnia 9.04.2018 r.

Dyrektor szkoły 
mgr inż. Roman Ryński

O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
95 9429 0004 3001 0004 4206 0001

Cytat...
Im kto jest potężniejszy, tym bardziej umiarkowanie powinien korzystać z władzy.
Tytus Liwiusz
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg
Sponsorzy


Odliczanie
Pozostało jeszcze
122 dni
do wakacji !
7116097 Unikalnych wizyt