II LO Sandomierz
Pištek, 05.06.2020
Nawigacja
Matura 2020
  Info dla maturzystów

Rekrutacja
  Rekrutacja 2020/2021

Szkoła dzisiaj
  Podziękowania
  Podręczniki dla klas I
  Projekt unijny
  Dokumenty
  Dyrekcja
  Grono pedagogiczne
  Pracownicy administracji
  Stowarzyszenie AiS
  Samorząd
  Plan lekcji
  Platforma
  Spotkania z absolwentami
  Festiwal Piosenki Angielskiej
  Biblioteka
  Opieka lekarska i stomatologiczna

Informacje dla Rodziców

Rada Rodziców

Historia
  Historia szkoły
  Kadra wszech czasów
  Dyrektorzy
  Zjazdy Absolwentów
  70-lecie II Liceum (zjazd)

Absolwenci

Uczniowie
  Klasy I
  Klasy II
  Klasy III

Sukcesy

Galerie

Inne
  Hymn
  Redakcja
  Księga gości

Chór "Kościuszko"

Archiwum

Memoriał
Facebook
Oficjalny profil szkoły
RODO
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegóły do pobrania TUTAJ
Historia szkoły
Budynek, w którym mieści się obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, powstał z inicjatywy burmistrza Sylwestra Więckowskiego (1871-1940). Kierownictwo techniczne budowy sprawował autor projektu Józef Pietraszewski (1885-1965) - budowniczy miejski. Szkołę wybudowała firma Pana Kazimierza Miernowskiego (1879-1947).

Uroczystość przekazania szkoły miastu odbyła się 20 listopada 1927 roku.

Fotografia wykonana 20 listopada 1927 roku

Początkowo mieściły się tutaj dwie szkoły : Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 im. Ignacego Mościckiego i Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 im. Królowej Jadwigi. Kierownikiem pierwszej był Wojciech Górkiewicz, drugiej Stanisław Szelest. Obie szkoły funkcjonowały do momentu wybuchu II wojny światowej, a ściślej do chwili wkroczenia wojsk niemieckich do Sandomierza. Wtedy właśnie budynek szkolny przy ul. Mickiewicza 9 został zajęty na potrzeby Wehrmachtu. Pełnił tę rolę do sierpnia 1944 roku. 18 sierpnia tegoż roku do Sandomierza wkroczyły oddziały Armii Czerwonej i budynek został znowu zajęty przez wojsko. Wprawdzie po miesiącu został opuszczony, ale tak zdewastowany /w czterech salach lekcyjnych Rosjanie "urządzili" stajnie konne/, że jego przygotowanie do potrzeb szkoły wymagało olbrzymiego wysiłku. Podjął się tego z polecenia starosty sandomierskiego Cypriana Kaliny, Franciszek Kolasa. Praca wielu nauczycieli i rodziców umożliwiła oddanie do dyspozycji uczniów jednego skrzydła budynku i tak 30 września 1944 roku rozpoczął się pierwszy po wojnie rok szkolny w Publicznej Szkole Powszechnej przy ulicy Mickiewicza 9. Zgodnie z oczekiwaniami funkcję kierownika szkoły powierzono jej głównemu organizatorowi Franciszkowi Kolasie. 1 października 1946 roku rozpoczęto, a we wrześniu 1947 roku zakończono remont budynku. Fakt, że dysponowano już całym budynkiem, spowodował podjęcie decyzji, w wyniku których 3 września 1947 roku rozpoczęły pracę dwie szkoły : Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2. Jednocześnie postanowiono, że Szkoła Podstawowa nr 1 będzie szkołą rozwojową, 11 - letnią i utworzono jedną klasę licealną, do której uczęszczało 36 uczniów. Zostali oni przyjęci bez egzaminów, na podstawie świadectwa ukończenia siódmej /ostatniej/ klasy szkoły powszechnej /podstawowej/. Kilka miesięcy później szkoła otrzymała nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego.

Współorganizatorem szkoły na stopniu licealnym i jej pierwszym dyrektorem był zmarły w 1996 roku Franciszek Kolasa. Szkoła tak bardzo kojarzyła się z osobą jej pierwszego dyrektora, że przez szereg lat nazywano ją " Kolasówką "

W roku szkolnym 1948/1949 na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego przekształcono na stopniu licealnym w szkołę żeńską, chłopców przeniesiono do Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego przy ul.Żeromskiego /obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych/.
Mimo podjętych decyzji w szkole funkcjonowały dwie klasy ósme - żeńskie i jedna dziewiąta – koedukacyjna.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była pierwsza matura, która odbyła się w 1951 roku. Świadectwo dojrzałości otrzymało 21 dziewcząt.
Rok 1952 był dla szkoły szczególnie zły. Na przełomie maja i czerwca zdekonspirowano organizację “Młode Białe Orły”. Aresztowano kilkunastu uczniów i absolwentów sandomierskich liceów, w tym naszą uczennicę - Marię Szaraniec /matura 1953/ i absolwentkę Lidię Przędzakowską /matura 1952/. Dyrektorzy otrzymali karne przeniesienie do szkół w innych miastach. Dyrektor F. Kolasa nie zgadza się na przeniesienie do Skarżyska, a następnie Radomia, odchodzi ze szkolnictwa i podejmuje pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Gorzycach.
1 września 1952 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje Karol Karolewski. Liceum liczy w tym momencie 8 oddziałów, w których uczy się 297 uczniów.
W latach 1952 - 1955 we wszystkich klasach licealnych organizowane były egzaminy końcowe, których celem było określenie poziomu nauczania i uzdolnień uczniów.
We wszystkich klasach obowiązywał egzamin pisemny z języka polskiego, a ponadto w klasach ósmych pisemny z matematyki. Egzamin ustny obejmował język polski we wszystkich klasach oraz matematykę w klasach ósmych, geografię w dziewiątych i chemię w klasach dziesiątych. Wspomniane egzaminy nie miały decydującego wpływu na promocję i pełniły taką rolę, jak obecnie badanie wyników nauczania.
Dnia 31 sierpnia 1956 roku ze stanowiska dyrektora szkoły odchodzi powszechnie ceniony i lubiany Karol Karolewski, a Jego miejsce zajmuje, przeniesiony z Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Makowie Mazowieckim, Tadeusz Piwoński. Natomiast 16 grudnia 1956 roku wraca do pracy w szkolnictwie Franciszek Kolasa i obejmuje stanowisko zastępcy dyrektora naszej szkoły. Po roku pracy dyrektor Tadeusz Piwoński rezygnuje i na własną prośbę zostaje przeniesiony do Coniewa k/ Warszawy.

Przez pierwsze dwa miesiące roku szkolnego 1957/1958 Franciszek Kolasa pełni obowiązki dyrektora. Dnia 1 listopada funkcję dyrektora obejmuje dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum w Chobrzanach Józef Lisak, co wreszcie na ponad 10 lat zatrzymuje tę "kadrową karuzelę".

W 1966 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania wydało instrukcję, w której poleciło przekształcenie szkół jedenastoletnich w odrębne szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące. Instrukcja ta spowodowała działanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sandomierzu, które w dniu 2 czerwca 1966 roku podjęło uchwałę o podziale Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego na dwie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące.

W ten sposób rozpoczęto realizację reformy ustroju szkolnego, którego podstawą miała stanowić 8 - klasowa szkoła podstawowa, a na jej podbudowie 4 - letnie liceum ogólnokształcące. Orzeczenie organizacyjne w sprawie powołania II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu zostało wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach w dniu 1 lipca 1966 roku. Mimo podziału obie szkoły miały wspólne kierownictwo.
Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 11 sierpnia 1966 roku szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki. Inspiratorem tego przedsięwzięcia była nauczycielka historii Pani Profesor Irena Żwinklewicz. Wspólnie z członkami prowadzonego przez siebie koła historycznego opracowała i przygotowała uroczystą akademię, która odbyła się 15 października 1966 roku.

Rok szkolny 1967/68 był dla szkoły wyjątkowo trudny. 31 maja 1968 roku zmarł były dyrektor Karol Karolewski, a jednocześnie poważnie zachorował dyrektor Józef Lisak, co zmusiło Go do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Jego obowiązki przejął z dniem 1 września 1968 roku dotychczasowy zastępca Eugeniusz Czaja. Niestety, dyrektor Józef Lisak nie wrócił już do pracy i przeszedł na emeryturę w 1969 roku.

W roku 1971 zakończono budowę szkoły przy ul. Okrzei 6. Do nowego budynku przenosi się Szkoła Podstawowa nr 1. W budynku szkolnym przy ul. Mickiewicza 9 pozostają: II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki i Szkoła Podstawowa nr 2 pod wspólnym kierownictwem.
Istotnym wydarzeniem w ówczesnym życiu szkoły było wprowadzenie decyzją Rady Pedagogicznej profilowania klas. Na początek w jednej z klas pierwszych wprowadzono profil matematyczno - fizyczny.

W roku 1971 Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar,
którego uroczyste przekazanie odbyło się 25 kwietnia.


Rok szkolny 1972/73 rozpoczął się od smutnej uroczystości pożegnania emerytowanego dyrektora Józefa Lisaka, który zmarł 31 sierpnia 1972 roku.
W 1973 roku wprowadzono w klasach, obok już istniejącego profilu matematyczno - fizycznego, profil biologiczno - chemiczny, a w roku następnym profil humanistyczny.

Dnia 21 września 1974 roku odbył się zjazd absolwentów z okazji 25 - lecia szkoły.
Fakt ten został uwieczniony
wmurowaniem okolicznościowej tablicy pamiątkowej.


Do dziś pozostaje tajemnicą organizatorów, dlaczego 25 - lecie szkoły obchodzono w pierwszym miesiącu 28 roku jej istnienia!

W dniu zakończenia roku szkolnego 1975/76 odbyła się w naszym liceum rzadka uroczystość
- jubileusz 50 - lecia pracy pedagogicznej Pani Profesor Janiny Zwolskiej,
w zgodnej opinii wszystkich Wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Stoją od lewej: R.Duma, S.Bażant, Wł.Czaja, N.Gancarz, Z.Maj, L.Kurasiewicz, S.Pieróg,
J.Zwolska, I.Żwinklewicz, M.Jarema, E.Czaja, J.Bakalarska, St.Cebula, B.Nicałek,
B.Radzimowska, A.Szatko, J.Mochocki, Z.Lipiec

31 lipca 1978 roku ze stanowiska dyrektora szkoły odchodzi Eugeniusz Czaja. Funkcję dyrektora obejmuje Mieczysław Kunka, który w czasie swojej, trwającej 13 lat kadencji, rozbudował szkołę - powstało nowe skrzydło budynku z sześcioma klasami, stołówka i sala gimnastyczna. Doprowadził do formalnego połączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespół Szkół Ogólnokształcących.

1 września 1991 roku, w wyniku konkursu, dyrektorem zostaje Andrzej Pfeiffer - absolwent naszej szkoły /matura 1965/.
W listopadzie 1991 roku Kurator Oświaty w Tarnobrzegu , na wniosek dyrekcji szkoły, podejmuje decyzję o likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Od dnia 11 listopada 1991 roku II liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Szkoła Podstawowa nr 2 stają się odrębnymi jednostkami organizacyjnymi. Kierownictwo liceum objęli: Andrzej Pfeiffer i Janina Bachowska, a szkoły podstawowej: Jan Orzeł - dotychczasowy wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Ewa Ciak - absolwentka naszej szkoły /matura 1965/.
W dniach 13 - 14 września 1997 roku odbyły się uroczyste obchody 50 - lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. W obchodach uczestniczyło 602 (sześćset dwie) osoby.

W kwietniu 1998 roku Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu przeprowadziło ostatnią wizytację naszej szkoły - otrzymaliśmy ocenę szczególnie wyróżniającą.
1 września 1998 roku rozpoczęła naukę klasa o nowym profilu: matematyczno - informatycznym.
Od 21 września 1998 roku szkoła posiada oficjalną stronę WWW oraz skrzynkę e-mail.
Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym szkoły jest Starostwo Powiatowe w Sandomierzu a organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Kielcach.

21 maja 2002 miała miejsce pierwsza matura z informatyki. Zdawali (i zdali): Adrian Kopyto oraz Krystian Majewski. To doniosłe wydarzenie obserwowali: Andrzej Pfeiffer, Alodia Szatko oraz Paweł Bachowski. Wydarzenie zostało uwiecznione na fotografiach.
2 września 2002 rozpoczęło naukę siedem klas pierwszych nowego 3 letniego liceum ogólnokształcącego.

Od 1 września 2003 roku wprowadzono nowe profile :
  • informatyczno - matematyczny
  • przyrodniczo - medyczny
  • językowo - dziennikarski
  • turystyczno - sportowy
  • prawno - samorządowy
  • przyrodniczo - sportowy

W 2005 roku miała miejsce pierwsza "nowa matura". Przystąpiło do niej 195 absolwentów. Z powodzeniem 194.

31 sierpnia 2006 odszedł na emeryturę dyrektor szkoły Andrzej Pfeiffer.
Od nowego roku szkolnego 2006/2007 funkcję tę pełni mgr inż. Roman Ryński

Autor: Andrzej Pfeiffer
O nas
II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki


ul.Mickiewicza 9
27-600 Sandomierz
tel.fax 0-15-832-22-45
listy@2lo.sandomierz.pl

REGON: 292455961
NIP: 864-12-02-782

Konto Rady Rodziców II LO:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
95 9429 0004 3001 0004 4206 0001

Cytat...
Każdy chętniej słucha i opowiada o swoich sukcesach niż o porażkach.
Czesław Banach
Certfikaty
img_20180521_090903_t1.jpg img_20180521_090923_t1.jpg cert walka z rakiem17.18_t1.jpg cert walka z rakiem18.19_t1.jpg certsave_20191216_092016_t1.jpg
Sponsorzy


SKS
7484922 Unikalnych wizyt