O projekcie


O projekcie „Zdobyć zawód, a nie doznać zawodu”

Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego poprzez zapoznanie uczniów z potrzebami rynku pracy z  uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań oraz indywidualnych preferencji osobowościowych i zawodowych, co przyczyni się do bardziej świadomego i przemyślanego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Cele szczegółowe projektu to:
  • szerzenie kultury równości szans kobiet i mężczyzn wśród uczestników projektu;
  • wykorzystanie technologii informatycznej w edukacji zawodowej;
  • określenie preferencji zawodowych młodych ludzi;
  • wyrabianie umiejętności logicznego myślenia u młodzieży;
  • poznanie specyfiki rynku pracy i zawodów przyszłości przez młodzież;
  • kształtowanie aktywnych postaw przedsiębiorczych i wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi.