Rekrutacja 2020/2021
Dodane przez Admin dnia 28.02.2020
Elektroniczna rekrutacja do klas I w 10 krokach
od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.

Do pobrania: ⇒ regulamin rekrutacji 2020/21

1 Wejdź na stronę: ⇒ Nabór elektroniczny
2 Wpisz wymagane dane osobowe we wniosku Po uzupełnieniu wniosku otrzymasz login i hasło, które należy wydrukować i zachować.
3

Wybierz szkołę, do której chcesz się dostać. 

Po zarejestrowaniu może dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski, a w nich możesz wybrać dowolną liczbę klas. Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół ale konkretną szkołę np.: Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przez klasę należy rozumieć profil/zawód.
Pamiętaj o tym, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć i odpowiada Twoim możliwościom i oczekiwaniom.

4 Wydrukuj wniosek rekrutacyjny !!!
5 Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata, podpisuje własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek.
6 Podpisany wniosek złóż tylko w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji we wniosku). Do wniosku dołącz wymagane oświadczenia i dokumenty. Złożenie wniosku jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.
Pamiętaj !!!! Wniosek nie złożony w wersji papierowej do szkoły, nie bierze udziału w rekrutacji.
7 Dostarcz do wybranej szkoły świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Masz na to czas od 26 do 30 czerwca 2020 r.
8 13 lipca 2020 r. będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
9 Jeśli Twoje nazwisko i imię znajduje się na liście osób zakwalifikowanych, to od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. potwierdź swoją wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Pamiętaj !!!! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie nie zostaniesz przyjęty do szkoły.
10 21 lipca 2020 r. szkoły opublikują listy osób przyjętych i nieprzyjętych.
Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów szkół dysponujących wolnymi miejscami, w terminie od 22 lipca do 21 sierpnia 2020 r.

Rozszerzona zawartość newsa