ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM STYPENDIALNY
Dodane przez kasia dnia 07.10.2019

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu Świętokrzyski program stypendialny.

Warunki przyznawania stypendium:
1. miejsce zamieszkania ucznia na terenie województwa świętokrzyskiego;
2. dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2018 roku nie przekroczył kwoty 1 685,00 zł lub 1 910,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. uzyskanie średniej ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,00;
4. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczonej na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie: szkoły podstawowej lub gimnazjum - nie niższym niż 5,00; liceum - nie niższym niż 4,5;
5. uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 tytułu laureata albo finalisty konkursów lub olimpiad;
6. niepobieranie innego stypendium edukacyjnego finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nabór wniosków stypendialnych trwa do 31 października 2019 roku.

Szczegóły dotyczące regulaminu stypendium oraz wykazu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku stypendialnego dostępne są na stronie internetowej: http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny/o-projekcie oraz u p. pedagog.

Rozszerzona zawartość newsa