STYPENDIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
Dodane przez kasia dnia 09.10.2018
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny. Nabór wniosków trwa do 31 października 2018 roku.
Rozszerzona zawartość newsa
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny. Nabór wniosków trwa do 31 października 2018 roku. O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (tzw. kryteria obowiązkowe): 1. w roku szkolnym 2018/2019 są uczniami liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego, 2. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2017 roku nie przekroczył kwoty 1 348,00 zł (na jednego członka rodziny) lub 1 528,00 zł (na jednego członka rodziny) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, 3. uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2017/18 na poziomie nie niższym niż 5,00; 4. nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo uczniowie liceum ubiegający się o stypendium powinni uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2017/18 na poziomie nie niższym niż 4,5 lub w roku szkolnym 2017/2018 zostali laureatami albo finalistami konkursów lub olimpiad.
Szczegółowych informacji udziela Pani Pedagog. Regulamin programu stypendialnego dostępny jest na stronie: http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny/o-projekcie