ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W 10 KROKACH

 

od 15 maja do 28 lipca 2023 r.

1️⃣ krok: Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/sandomierz
2️⃣ krok: Kliknij „Wypełnij wniosek” oraz wpisz wymagane dane osobowe. Po uzupełnieniu wniosku otrzymasz login i hasło, które należy zapisać i zachować.
3️⃣ krok: Wybierz szkołę, do której chcesz się dostać. Po zarejestrowaniu można dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych, a w nich dowolną liczbę klas. Przez szkołę należy rozumieć np. II LO
Przez klasę należy rozumieć
profil, np. 1A, 1B, 1C …
Pamiętaj o tym, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć i która odpowiada Twoim możliwościom i oczekiwaniom.
4️⃣ krok: Wydrukuj wniosek rekrutacyjny!
5️⃣ krok: Podpisz wniosek. Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata, podpisuje własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek.
6️⃣ krok: W terminie od 15 maja do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 złóż podpisany wniosek tylko w szkole pierwszego wyboru tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji we wniosku. Do wniosku dołącz wymagane oświadczenia i dokumenty. Złożenie wniosku w szkole
pierwszego wyboru, jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.
Uwaga: Wnioski wypełnione, a nie złożone w szkole pierwszego wyboru, nie biorą udziału
w rekrutacji – samo wypełnienie wniosku w Internecie nie jest złożeniem wniosku do szkoły ponadpodstawowej.
7️⃣ krok: Dostarcz do szkoły świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Masz na to czas od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00.
8️⃣ krok: Sprawdź listę. 20 lipca 2023 r., będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły. Kandydat może sprawdzić swój wynik kwalifikacji w Internecie – po podaniu własnego loginu i hasła PIN na stronie internetowej elektronicznej rekrutacji.
9️⃣ krok: Potwierdź chęć podjęcia nauki. Jeśli Twoje nazwisko i imię znajduje się na liście osób zakwalifikowanych w wybranej szkole, to od 21 do 27 lipca 2023 r. do godz. 15.00 potwierdź swoją wolę podjęcia nauki w szkole, składając w oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
Pamiętaj !!! Jeśli nie potwierdzisz woli nauki (nie dostarczysz oryginałów dokumentów do szkoły w ustalonym terminie), rezygnujesz
z miejsca w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany.
🔟 krok: Sprawdź listę. 28 lipca 2023 r. szkoły opublikują listy osób przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające:
W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, od 31 lipca do 24 sierpnia 2023 r. będzie prowadzona przez szkoły rekrutacja uzupełniająca. Będzie ona dotyczyła przyjęć tylko na pozostałe wolne miejsca. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w dniu 28 lipca 2023 r.